Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Aan het advies van Stichting Gehandicapten Platform Roermond is onverbrekelijk de voorwaarde verbonden, dat gevolg wordt gegeven aan de adviezen, eisen en

voorwaarden zoals die zijn geformuleerd in het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking en in het Handboek voor Toegankelijkheid.

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2018 aan.

Het was een jaar waarin zich het Platform sterker dan ooit inzette om een maatschappijbrede bewustwording te creëren. Dit leidde ertoe dat naast de overlegsituaties met de gemeente Roermond ook duidelijk contact werd gezocht met instellingen en bedrijven. Dit alles om effectieve en breed gedragen implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking te bewerkstelligen.

Sinds 1 november heeft de gemeente Roermond een inclusieambtenaar, waar het Platform nauw mee samenwerkt. We gaan ervan uit dat het verwezenlijken van de doelstellingen van het VN-verdrag hierdoor een versnelling krijgt.

Met een enthousiast – en in het afgelopen jaar weer gegroeid –  team van mensen hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden. In 2019 gaan we de weg naar een stad waarin iedereen – met of zonder beperking – zich thuis voelt, verbreden en (om in de termen van het platform te blijven) beter plaveien..

Tot slot wil ik niet alleen alle bestuurders van het Platform, maar zeker ook de wethouders, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer Rens Evers en alle ambtenaren waarmee wij op constructieve wijze werkten aan een verbetering van de positie van mensen met een beperking, van harte danken voor hun – soms tomeloze – inzet.

Op 28 september 2018 overleed de oud-penningmeester en vicevoorzitter de heer

 1. Baetsen. Kort na het afsluiten van het jaar bereikte ons het bericht dat de oud-voorzitter mevrouw R. Claessen-Schrijnemaekers op 7 januari 2019 is overleden. Wij zijn hen beide veel dank verschuldigd voor hun inzet in het verleden.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten.

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert vier maal per jaar met de portefeuillehouders en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestaat het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.

Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waarmee we op enige wijze bij betrokken worden, is er – om verzanding te voorkomen – binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • Een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • Waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de invoering van het VN verdrag en de inclusieve samenleving)
 • Met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • Toegankelijkheid stad in de meest brede zin des woords
 • Begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.
 • Proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2018 zes keer in haar complete samenstelling vergaderd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 6 keer vergaderd.

Daarnaast is er nog drie keer regulier overleg geweest met de wethouder, het WMO-team en diverse (beleids-)ambtenaren van de van de gemeente Roermond. Ook is er 4 maal overleg geweest met de ambtenaar inclusie en zijn er tussendoor vele contacten geweest met ambtenaren over diverse onderwerpen.

Dit constructieve beraad geeft het Platform de ruimte om gevraagd en ongevraagd advies te geven over diverse vraagstukken.

In 2018 is het bestuur van de Stichting gewijzigd.

Toegetreden tot het bestuur zijn mevrouw Meike Windhausen, mevrouw Greet van Dijk en de heer Joep Goethart.

Aan het Dagelijks Bestuur is toegevoegd mevrouw Greet van Dijk in de functie van 2e secretaris.

Mw. Willemsen is – na zich vele jaren intensief te hebben ingezet voor het Platform – gestopt om zich op mantelzorgtaken thuis te richten.

Helaas is oud-lid en vicevoorzitter de heer Ger Baetsen overleden.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2018

bestuurder sinds

Hr. J.P.A.M. van Roon                      voorzitter                              14-09-2016

Hr. P.E.J. Ramakers                          secretaris                               04-06-2008

Hr. H.M.A. van Dooren                   penningmeester                   30-10-2017

Mw. M.J.M. van Dijk                        2e secretaris                           12-10-2018

Hr. J.H.M. Schouwenberg               bestuurder                             28-08-2017

Hr. L.C. Seijsener                              bestuurder                             30-10-2017

Mw. I.J. Siemons                                bestuurder                             04-06-2018

Hr. P.T.J. Timmermans                     bestuurder                             28-08-2017

Mw. J.M.H. Zijlstra-Schoonenberg bestuurder                             04-06-2008

Dhr. J.C.M. Goethart                          bestuurder                             27-08-2018

Mw. M. Windhausen                         bestuurder                             27-08-2018

Mw. C. Aspers                                     aspirant-lid                             12-10-2018

Contacten overheid

In het afgelopen jaar heeft de Stichting een duidelijke wijziging van opstelling en werkwijze gerealiseerd. Dit heeft onder andere geleid tot een meer gelijkwaardige relatie met de gemeente Roermond.

Duidelijke afspraken met de gemeente hebben ertoe geleid, dat de Stichting wordt uitgenodigd om mee te praten en te adviseren in te realiseren bouwplannen en inrichtingsontwerpen.

De rijpere relatie met de gemeente heeft er inmiddels ook toe geleid, dat het ambtenarenapparaat zich eveneens bewust wordt van de inclusieve samenleving.

Overige contacten

Het GPR heeft in 2018 o.a. contacten onderhouden met

 • ‘Omnibuzz’ vervoersorganisatie en PSW
 • ‘Week van de toegankelijkheid’
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Limburg Marketing
 • VVV Roermond
 • Stichting VAC, Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • As Equals ‘Filmfestival over gelijke behandeling’
 • ‘Coalitie voor Inclusie’
 • Gemeente Roermond
 • Wonen Zuid
 • Oogvereniging
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Toon Hermans Huis Roermond
 • MEE
 • De Bunte projectontwikkelaar
 • Westrom

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2018 sloot af met een verlies van € 342,02.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderingssubsidie. Daarnaast is er nog een reserve opgebouwd vanuit donaties in het verleden. Deze noodvoorraad kan worden gebruikt voor de opvang van eventuele geaccordeerde budgetoverschrijdingen en voor het stimuleren van activiteiten in het kader van toegankelijkheid, de inclusieve samenleving en het VN-verdrag.

Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2018

 • VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • bestrating kerkhof ‘Tussen de Bergen’
 • inrichtingsplan Munsterplein
 • herinrichtingsplan Stationstunnel
 • herinrichting Hamstraat
 • toiletvoorzieningen
 • week van de toegankelijkheid 2018
 • reparatie bouwbesluit c.q. privileges VN verdrag
 • vervoer Omnibuzz
 • advies Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • Medewerking aan Filmfestival middels een film “As Equals”
 • Stationsvisie
 • Munsterplein
 • Project De Rekenkamer
 • Omgevingsvisie
 • Herinrichting Kapellerlaan
 • Visie op Wonen en Zorg (Wonen Zuid)
 • Aanpassen entree Toon Hermans Huis Roermond
 • Monitoring verbouwingen Laurentius Ziekenhuis
 • Handhaving
 • Parkeerbeleid
 • Arbeidsparticipatie
 • Struinpad Stevensweert

Commissies

Gezien de veelheid aan problematiek die het Platform ontvangt en om een goede verdeling te krijgen binnen het bestuur zijn een zestal commissies in het leven geroepen

 • vervoer
 • niet fysieke beperkingen en arbeidsmarktproblematiek
 • week van de toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • implementatie VN-verdrag
 • PR, website en overige externe contacten

Diverse bestuurders hebben dus zitting in meerdere werkgroepen.

Plannen voor 2019

Het GPR zal ook in 2019 zich sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Concrete plannen – naast het reguliere overleg met wethouder en (beleids-)ambtenaren – hiervoor zijn

 • deelname aan de Week van de Toegankelijkheid i.s.m. gemeente Roermond
 • intensieve samenwerking met projectmanager gemeente Roermond inzake de implementatie van het VN-verdrag
 • intensiever samenwerken met andere organisaties om inclusie te bevorderen
 • bewustwording versterken.

Roermond, 1 februari 2019

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

J.P.A.M. van Roon                                                                                                 P.E.J. Ramakers

voorzitter                                                                                                                        secretaris

Jaarverslag 2017

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Aan het advies van Stichting Gehandicapten Platform Roermond is onverbrekelijk de voorwaarde verbonden, dat gevolg wordt gegeven aan de adviezen, eisen en

voorwaarden zoals die zijn geformuleerd in het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking en in het Handboek voor Toegankelijkheid.

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2017 aan.

Het was een jaar waarin het Platform een transitie doormaakte. Van voornamelijk (achteraf) signalerend tot proactief en met de intentie mede beleid te bepalen.

Dit mede in het kader van de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking in de gemeente Roermond, waardoor een inclusieve maatschappij bereikbaar moet worden.

Door dit veranderingsproces kreeg ook de relatie met de gemeente een ander karakter. We kunnen niet anders dan vaststellen dat – na een gewenningsperiode – de onderlinge verhouding meer volwassen is geworden.

Met een enthousiast team van mensen hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden en in 2018 de weg naar een stad waarin iedereen – met of zonder beperking – zich thuis voelt,  te verbreden.

Tot slot wil ik niet alleen alle bestuurders van het Platform, maar zeker ook de wethouder, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, en alle ambtenaren waarmee wij op constructieve wijze werkten aan een verbetering van de positie van mensen met een beperking, van harte danken voor hun – soms tomeloze – inzet.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten.

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert vier maal per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestaat het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.

Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waarmee we op enige wijze bij betrokken worden, is er – om verzanding te voorkomen – binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • Een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • Waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de invoering van het VN verdrag en de inclusieve samenleving)
 • Met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • Toegankelijkheid stad in de meest brede zin des woords
 • Begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen e.d.
 • Proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2017 vier keer in haar complete samenstelling vergaderd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 7 keer vergaderd.

Daarnaast is er nog vier keer regulier overleg geweest met de wethouder, het WMO-team en diverse (beleids-)ambtenaren van de van de gemeente Roermond.

Dit constructieve beraad geeft het Platform de ruimte om gevraagd en ongevraagd advies te geven over diverse vraagstukken.

In 2017 is het bestuur van de Stichting gewijzigd.

Toegetreden tot het bestuur zijn de heer Peter Timmermans, de heer Léon Seijsener, de heer Jules Schouwenberg en de heer Norbert van Dooren.

Aan het Dagelijks Bestuur is toegevoegd de heer Norbert van Dooren, in de functie van penningmeester en de heer Ger Baetsen heeft zijn functie van penningmeester verruild voor het vicevoorzitterschap.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2017

bestuurder sinds

Hr. J.P.A.M. van Roon                        voorzitter                               14-09-2016

Hr. G.H.H. Baetsen                              vicevoorzitter                       04-06-2008

Hr. P.E.J. Ramakers                            secretaris                              04-06-2008

Hr. H.M.A. van Dooren                      penningmeester                  30-10-2017

Hr. J.H.M. Schouwenberg                  bestuurder                             28-08-2017

Hr. L.C. Seijsener                                  bestuurder                             30-10-2017

Mw. I.J. Siemons                                  bestuurder                             04-06-2018

Hr. P.T.J. Timmermans                       bestuurder                             28-08-2017

Mw. C.M.J. Willemsen-Willems        bestuurder                              04-06-2008

Mw. J.M.H. Zijlstra-Schoonenberg   bestuurder                              04-06-2008

Contacten overheid

In het afgelopen jaar heeft de Stichting een duidelijke wijziging van opstelling en werkwijze gerealiseerd. Dit heeft onder andere geleid tot een meer gelijkwaardige relatie met de gemeente Roermond.

Duidelijke afspraken met de gemeente hebben ertoe geleid, dat de Stichting wordt uitgenodigd om mee te praten en te adviseren in te realiseren bouwplannen en inrichtingsontwerpen.

De rijpere relatie met de gemeente heeft er inmiddels ook toe geleid, dat het ambtenarenapparaat zich eveneens bewust wordt van de inclusieve samenleving.

Overige contacten

Het GPR heeft in 2017 o.a. contacten onderhouden met

 • ‘Omnibuzz’ vervoersorganisatie en PSW
 • ‘Week van de toegankelijkheid’
 • Stichting VAC, Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • As Equals ‘Filmfestival over gelijke behandeling’
 • 1e Nationaal Congres Gelijk is Gelijk
 • ‘Coalitie voor Inclusie’

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2017 sloot af met een tekort van € 480,22.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderingssubsidie. Daarnaast is er nog een reserve opgebouwd vanuit donaties in het verleden. Deze noodvoorraad kan worden gebruikt voor de opvang van eventuele geaccordeerde budgetoverschrijdingen en voor het stimuleren van activiteiten in het kader van toegankelijkheid, de inclusieve samenleving en het VN-verdrag.

het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2017

 • bestrating kerkhof ‘Tussen de Bergen’
 • inrichtingsplan Munsterplein
 • herinrichtingsplan Stationstunnel
 • inrichting Hamstraat
 • inrichting wandelpaden bij Roer en vijvers
 • woningbouw Eci
 • week van de toegankelijkheid 2017
 • reparatie bouwbesluit c.q. privileges VN verdrag
 • vervoer Omnibuzz
 • advies Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • vernieuwen website
 • Medewerking aan Filmfestival middels een film “As Equals”

Commissies

Gezien de veelheid aan problematiek die het Platform ontvangt en om een goede verdeling te krijgen binnen het bestuur zijn een zestal commissies in het leven geroepen

 • vervoer
 • website
 • public relations
 • toegankelijkheid
 • week van de toegankelijkheid
 • implementatie VN-verdrag

Diverse bestuurders hebben dus zitting in meerdere werkgroepen.

Plannen voor 2018

Het GPR zal ook in 2018 zich sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Concrete plannen – naast het reguliere overleg met wethouder en (beleids-)ambtenaren – hiervoor zijn

 • deelname aan As Equals, meer professionele presentatie
 • deelname aan de Week van de Toegankelijkheid i.s.m. gemeente Roermond
 • verjonging en verbreding van het bestuur GPR
 • intensieve samenwerking met de te benoemen projectmanager gemeente Roermond inzake de implementatie van het VN-verdrag

Roermond, 1 februari 2018

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

J.P.A.M. van Roon                                                                                                 P.E.J. Ramakers

voorzitter                                                                                                                 secretaris

Jaarverslag 2016

Leden van het platform in 2015

Voorzitter (t/m september)            :           Rita Claessen-Schrijnemaekers

Voorzitter (vanaf september)         :           Jan van Roon

Secretaris                                           :           Patrick Ramakers

Penningmeester                                :           Ger Baetsen

Algemene leden                               :            Carla Willemsen

Inge Siemons

Mieke Zijlstra 

Overleg

 • In 2016 heeft het Overlegorgaan GPR vier keer regulier overleg gehad met de wethouder, het WMO- team van de gemeente, en met diverse ambtenaren. Dit is meestal een zeer constructief overleg, waarbij het Platform gevraagd en ongevraagd advies geeft, knelpunten t.a.v. de Wmo voorlegt, bottlenecks m.b.t. de toegankelijkheid in de openbare ruimte naar voren brengt en de gemeente verzoekt deze problemen op te lossen.
 • In 2016 heeft Stichting Gehandicapten Platform Roermond 7 maal vergaderd.
 • Ook heeft het DB regelmatig overlegd over allerlei onderwerpen, zoals toegankelijkheid van de horeca en van de winkels in de binnenstad, de herinrichting van de Singelring-Oost en van de promenades, enz.
 • Ontwikkelingen Wmo-Wwz en communicatie van informatie hieromtrent richting burgers.

            Onderwerpen van overleg

 • de veranderingen in de Wmo en over de transities.
 • overleg m.b.t. het Regiotaxi-vervoer met de wethouder en tevens regulier overleg met de directie van het Projectbureau Regiotaxi,
 • de gevolgen van de Kanteling,
 • toegankelijkheid openbare gebouwen, promenades, horeca en winkels,
 • advisering gehandicaptenparkeerplaatsen, beleid uitstallingen in de binnenstad
 • adviseren m.b.t. aanleg blindengeleidelijnen, rateltikkers enz.,
 • adviseren routering en geleiding Singelring Oost voor mensen met beperkingen,
 • medewerking aan een aantal instuiven voor gehandicapte jongeren (4-18 jaar),
 • medewerking aan het organiseren van een rolstoel2daagse voor de mensen met beperkingen van Roermond,
 • organiseren van een bocciatoernooi.

Bevordering van sporten bij mensen met een beperking.

 • In 2016 is er 4 maal een instuif voor jongeren met een beperking georganiseerd. Ook heeft de doelgroep deel kunnen nemen aan de nationale zwemweek. Deze groep jongeren (van 4-18 jaar) weet de evenementen steeds beter te vinden. Het platform streeft ernaar dit evenement verder uit te breiden in het kader van het ‘Iedereen kan sporten’-project. Daarover is met de combinatiefunctionaris al een aantal keren overleg geweest
 • Ook in 2016 heeft het Gehandicapten Platform in november een boccia-competitiedag met kennismakingstoernooi georganiseerd. Dit om deze sport, die bij uitstek geschikt is voor mensen met een lichamelijke beperking, meer te promoten. Om de drempel voor mensen laag te houden, werd er ook een teamtoernooi gehouden. Het toernooi was een groot succes; niet alleen waren er veel mensen die de sport wilden leren kennen, maar ook was er veel publiek aanwezig.
 • De werkgroep boccia heeft tweewekelijks een boccia-trainingsavond georganiseerd. Inmiddels is het aantal deelnemers aan het groeien naar 16. 

Planning 2017:

 • Advisering ten aanzien van toegankelijkheid bij plannen van gemeente (gebouwen en buitenruimte) en ondernemers.
 • Het handhaven van het uitstallingsbeleid.
 • Bevordering van sporten voor mensen met een handicap.
 • Vinger aan de pols houden van het doelgroepenvervoer.
 • Vinger aan de pols blijven houden bij de voortgang van en de uitvoering van het Wmo-beleid.
 • Inhaken op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en de in aansluiting daaraan door de gemeenteraad aangenomen moties.
 • Kritische opvolging bij het opstellen van het Lokale Inclusie Beleid, zoals bedoeld in het genoemde verdrag.
 • Het Platform streeft nadrukkelijk naar een verbreding van de bezetting zodat taken verdeeld kunnen worden.