Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2021 aan.

In januari 2021 schreef ik:

Iedereen hoopt en vertrouwt erop dat 2021 het jaar wordt waarop alles weer een beetje “gewoon” wordt. Maar wat is gewoon? Gaan we verder waar we voor de pandemie gebleven waren?


Misschien is het vergeefse hoop, maar voor mij mag 2020 ook het jaar zijn waarin meer mensen zich bewust zijn geworden van wat het betekent om met beperkingen te moeten leven. De achterban waar Stichting Gehandicapten Platform Roermond zich sterk voor maakt, bestaat uit mensen die een leven lang niets anders doen!

Zou het niet mooi zijn als zo iets ingrijpends als een pandemie, meer begrip voor mensen met een beperking zou opleveren?

We zijn een jaar verder en nog steeds zijn we volledig in de ban van deze wereldwijd verspreide ziekte. En zijn er nog enorme belemmeringen voor mensen met een beperking, terwijl het bewustzijn hieromtrent nog steeds niet breed aanwezig is.

In 2021 waren de mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te organiseren uitermate beperkt.  Mede door de belangeloze inzet en ondersteuning van Mainport (“Connecting the future”) waarvoor wij uitermate dankbaar zijn –  werd een mogelijkheid gecreëerd om digitaal te vergaderen, zonder dat individuele beperkingen hier een belemmering vormen. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van 2020 toen we noodgedwongen de contacten moesten beperken tot e-mails en telefoongesprekken. Het was een verademing weer plenair te kunnen vergaderen en elkaar daadwerkelijk te ontmoeten, zij het digitaal. Het was een weldaad te ervaren dat de betrokkenheid van onze bestuurders onverminderd groot is.

In het afgelopen jaar vond er binnen de gemeente Roermond een wisseling van de wacht plaats. Met de nieuw aangetreden beleidsadviseur Inclusie hebben we sinds zijn aantreden een intensief en structureel overleg. Met hem hopen we de komende jaren de titel van het al in 2020 getekende manifest “Iedereen doet mee” echt inhoud te geven. Ingezet zal worden op onder andere – bewustwording en begrip, want dit zijn de basisprincipes waarop een inclusieve maatschappij gebouwd kan worden.

Een nieuw jaar wacht ons … een (al weer) uitdagend jaar, waarin we samen verder kunnen en moeten werken aan een samenleving die ook voor mensen met een beperking “gewoon” is.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg).

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert normaliter vier maal per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestond het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.

Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken worden, is er binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de inclusieve samenleving)
 • met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • toegankelijkheid van de stad in de meest brede zin des woords
 • begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.
 • proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.
 • het inzetten op bewustwording van de burgers van de stad, dat er burgers zijn met beperkingen, die dezelfde mogelijkheden mogen krijgen dan ieder ander

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2021 vijf keer via Teams vergaderd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een schrijftolk. Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde tijd

9 keer vergaderd.

Daarnaast is er op 27 mei 2021 een overleg geweest van het Dagelijks Bestuur met de wethouder, die namens de gemeente optreedt als portefeuillehouder, mw. M. Smitsmans-Burhenne. Daarnaast vond er vanaf juni 2021 met regelmaat overleg plaats met de nieuwe projectleider VN-verdrag, de heer Armin Popara.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2020

Persoon Functie    Bestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roon voorzitter          14-09-2016
Hr. H.M.A. van Dooren  penningmeester 30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijksecretaris12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder        28-08-2017
Hr. L.C. Seijsener         bestuurder        30-10-2017
Mw. I. Smithaspirant-bestuurder        19-08-2019
Hr. P.T.J. Timmermansbestuurder        28-08-2017
Dhr. J.C.M. Goethartbestuurder27-08-2018
Mw. C. Aspersbestuurder12-10-2018

Contacten overheid

Zoals reeds aangegeven zijn de contacten met de gemeente Roermond ook in 2021 noodgedwongen zeer beperkt geweest. Contact was er met de wethouder mevr. Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer Rens Evers, de heer Armin Popara en enkele ambtenaren.

Overige contacten

Ook de contacten met anderen waren in 2021 zeer beperkt. De contacten verliepen per mail of via Teams.

Contact is er geweest met:

 • Wonen Zuid
 • Inclusielab
 • Restaurant ‘ ’t Zusje’
 • Wielerbond
 • Projectontwikkelaars ‘Melickerveld’ en ‘Weerstand’ ( oude Philipsterrein Bredeweg in de nabijheid van Sijben)
 • Beachclub Oolderhof
 • IJssalon Clevers

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2021 sloot af met een verlies van € 200,02. Dit bedrag is op te vangen vanuit de eerder opgebouwde reserves.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderings-subsidie. Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2021

 • Aan diverse projecten werd aandacht besteed:
 • Project Pastoor Adamsstraat
 • De mobiliteitsraad
 • Parkeerbeleid
 • Herinrichting Kapellerlaan
 • Reconstructie Minderbroedersingel
 • Eerste aanzet reconstructie Oranjelaan
 • Meedenken over de Week van de Toegankelijkheid. De uitvoering vond plaats door het Inclusielab.
 • Daarnaast is gereageerd op en / of meegedacht over situaties, die belemmerend zijn voor mensen met een beperking:
 • Situaties waarbij fysieke toegankelijkheid in het geding was en die oplosbaar bleken door het aanbrengen van eenvoudige aanpassingen. Hiervoor werd twee maal een MOR melding gedaan
 • Fietspad op de Maasbrug
 • Problemen rondom het ophalen van gebruikt incontinentiemateriaal
 • Plaatsing van een steiger op de Minderbroedersingel
 • Problemen rondom toegankelijkheid van de Terbaansweg ter hoogte van de nieuwbouw, die gerealiseerd werd.
 • Verkeerssituatie op de Roerkade, die leidde tot ontoegankelijkheid
 • En ten slotte zijn alle politieke partijen in Roermond benaderd met de vraag op welke wijze in het verkiezingsprogramma nadruk gelegd wordt op Roermond als een inclusie samenleving.

Commissies

Diverse bestuurders hebben zitting in meerdere werkgroepen/ commissies.

Door de coronacrisis hebben de commissies geen overlegmomenten gekend en was het voor hen onmogelijk activiteiten te ontwikkelen.

Plannen voor 2022 

Zoals reeds aangegeven heeft het Gehandicapten Platform Roermond ook in 2021 weinig activiteiten kunnen ontwikkelen.

Het GPR wil zich in 2022 sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Als speerpunten blijven naast de reguliere taken voor 2022 staan:

 • Accent op bewustwording
 • Aandacht voor en het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid
 • Brede bewustwording over én begrip voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Roermond, 1 februari 2022

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

J.P.A.M. van Roon                                                                                                     M.J.M. van Dijk

voorzitter                                                                                                                  secretaris