Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2019 aan.

Zoals uit het verslag moge blijken was het een jaar waarin het Platform – samen met de gemeente Roermond, maar ook zelfstandig – zich sterker dan ooit inzette om een maatschappij brede bewustwording te creëren. Dit leidde ertoe dat naast de overlegsituaties met de gemeente Roermond ook duidelijk contact werd gezocht met instellingen en bedrijven en dat er in de Week van de Toegankelijkheid activiteiten werden ontwikkeld voor mensen met en zonder beperking tezamen. Dit alles om implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking te bevorderen.

Nadat de projectleider VN-verdrag in augustus 2019 haar functie neerlegde, was het wachten tot 1 november voordat de gemeente Roermond een nieuwe projectleider VN-verdrag benoemde. Wij vertrouwen erop dat de samenwerking met deze nieuw aangestelde projectleider nu eindelijk het verwezenlijken van de doelstellingen van het VN-verdrag een versnelling geeft. 

In 2019 namen we afscheid, met dank voor hun inzet, van onze bestuurders Inge Siemons, Patrick Ramakers en Meike Windhausen. Door het aantreden van Ingrid Smith, gaan we 2020 tegemoet met een enthousiast team van negen mensen en hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden.

Niet onvermeld mag blijven dat Patrick Ramakers bij zijn afscheid van het platform – en mede vanwege zijn jarenlange inzet hiervoor – een Koninklijke onderscheiding ontving.

Tot slot wil ik niet alleen alle bestuurders van het Platform, maar zeker ook de wethouders, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer Rens Evers en alle ambtenaren waarmee wij op constructieve wijze werkten aan een verbetering van de positie van mensen met een beperking, van harte danken voor hun – soms tomeloze – inzet.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg).

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert vier maal per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestond het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.

Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken worden, is er binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de invoering van het VN verdrag en de inclusieve samenleving)
 • met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • toegankelijkheid van de stad in de meest brede zin des woords
 • begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2019 vier keer in haar complete samenstelling vergaderd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 9 keer vergaderd.

Daarnaast is er vier keer regulier overleg geweest met wethouder, die namens de gemeente optreedt als portefeuillehouder, mw. M. Smitsmans-Burhenne.

Ook is er viermaal overleg geweest met de projectleider VN-verdrag en zijn er tussendoor vele contacten geweest met ambtenaren over diverse onderwerpen en projecten.

Deze overlegvormen geeft het Platform de ruimte om gevraagd en ongevraagd advies te geven over diverse vraagstukken.

In 2019 is het bestuur van de Stichting gewijzigd.

Door het aftreden van dhr. Patrick Ramakers heeft mw. Greet van Dijk de secretariaatsfunctie volledig op zich genomen.

Mw. I.J. Siemons, mw. M. Windhausen en mw. J.M. H. Zijlstra hebben op grond van gezondheidsoverwegingen hun werkzaamheden voor het Platform moeten beëindigen.

Mw. C. Aspers is in 2019 benoemd tot bestuurslid en ten slotte is Mevr. I. Smith als aspirant bestuurslid toegetreden tot het bestuur.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2018

Persoon Functie    Bestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roon voorzitter          14-09-2016
Hr. H.M.A. van Dooren  penningmeester 30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijksecretaris12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder        28-08-2017
Hr. L.C. Seijsener         bestuurder        30-10-2017
Mw. I. Smithaspirant-bestuurder        19-08-2019
Hr. P.T.J. Timmermansbestuurder        28-08-2017
Dhr. J.C.M. Goethartbestuurder27-08-2018
Mw. C. Aspersbestuurder12-10-2018

Contacten overheid

In het afgelopen jaar heeft de Stichting een duidelijke wijziging van opstelling en werkwijze gerealiseerd, waarbij enerzijds contacten met de gemeente van wezenlijk belang zijn, maar er ook contact gelegd wordt met woningbouwcoöperaties, zorgaanbieders etc. Voor het Platform verloopt de realisatie van een inclusieve samenleving te langzaam. De wisseling van de projectleider VN-verdrag heeft, met alle respect voor de keuze van zijn voorganger, geleid tot vertraging.

Mee te praten en adviseren in te realiseren bouwplannen en inrichtingsontwerpen heeft alleen zin, wanneer er met de adviezen ook daadwerkelijk iets gebeurt. Dit proces kende in 2019 dieptepunten. Communicatie hierover heeft geleid tot een rijpere relatie met de gemeente.

In de eerste helft van 2019 zijn er 7 meldingen Openbare Ruimte gedaan, waarbij alle klachten zijn opgelost. In een Overlegvergadering met de gemeente heeft een ambtenaar Openbare Ruimte aangegeven, dat hij bij dit soort klachten rechtstreeks benaderd kan worden. Hiervan is driemaal gebruik gemaakt met een positief effect.

Overige contacten

Het GPR heeft in 2019 o.a. contacten onderhouden met:

 • ‘Week van de toegankelijkheid’
 • Stichting VAC, Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • Wonen Zuid
 • Oogvereniging
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Toon Hermans Huis Roermond
 • MEE
 • PSW
 • De Bunte projectontwikkelaar
 • Westrom
 • BIZ
 • Arcadis BV
 • Intercontracting
 • ECI
 • Stichting Wijkaccomodaties Roermond (S.W.A.R.)

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2019 sloot af met een verlies van € 2.387,50. Dit verlies hangt samen met de kosten, die gemaakt zijn voor de organisatie van het mini-symposium op 14-12-2019.

Hiervoor is een beroep gedaan op de reserve, die is opgebouwd vanuit donaties uit het verleden. Deze noodvoorraad wordt gebruikt voor de opvang van eventuele geaccordeerde budgetoverschrijdingen en voor het stimuleren van activiteiten in het kader van toegankelijkheid, de inclusieve samenleving en het VN-verdrag.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderings-subsidie.

Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2019

 • VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • Diverse projecten:
 • Inrichtingsplan Munsterplein
 • Stations visie en renovatie busstation
 • Project De Rekenkamer
 • Omgevingsvisie
 • Herinrichting Kapellerlaan
 • Het project Pastoor Adamsstaat
 • Plannen rondom het gebied Roerdelta
 • Realisatie entree Toon Hermans Huis Roermond
 • Blinden geleide stroken Hamstraat
 • Snelfietspad Slachthuisstraat
 • Doorgang Designer Outlet Roermond
 • Verlegging weg en zebrapad in het gebied aan de achterzijde van Foroxity en de oversteekplaats naar de Arlo-flat
 • Toiletvoorzieningen
 • Week van de toegankelijkheid 2019
 • Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • Visie op Wonen en Zorg (Wonen Zuid)
 • Handhaving
 • Parkeerbeleid
 • Arbeidsparticipatie

In 2019 zijn door het Platform twee folders ontwikkeld: één met het accent op bewustwording en één met betrekking tot toegankelijkheid en zelfredzaamheid.

Speciale aandacht is besteed aan het afscheid van de heer P. Ramakers, die vanaf 2008 als secretaris betrokken was bij het Platform. Ter gelegenheid van zijn afscheid is een mini-symposium georganiseerd op 14-12-2019, waarbij de heer Ed Bijman, rolstoelarchitect een lezing verzorgde.

Commissies

Gezien de veelheid aan vragen, die het Platform ontvangt en om een goede verdeling te krijgen binnen het bestuur, zijn er een zestal commissies:

 • Vervoer
 • Niet fysieke beperkingen en arbeidsmarktproblematiek
 • Week van de toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • Implementatie VN-verdrag
 • PR, website en overige externe contacten

Diverse bestuurders hebben zitting in meerdere werkgroepen.

Plannen voor 2020 

Het GPR zal ook in 2020 zich sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Als speerpunten voor 2020 zijn naast de reguliere taken benoemd:

 • Accent op bewustwording
 • Aandacht voor en het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid
 • Brede bewustwording over én begrip voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Roermond, 14 februari 2020

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

J.P.A.M. van Roon                                                                                                 P.E.J. Ramakers

voorzitter                                                                                                                        secretaris