Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2020 aan.

Het jaar 2020 is voor de Stichting Gehandicapten Platform Roermond, zoals voor zovelen, een zeer bijzonder jaar geweest. Vanaf 15 maart 2020 was in het gehele land sprake van een lockdown ten gevolge van het coronavirus. Dit virus heeft de activiteiten van de Stichting Gehandicapten Platform Roermond ernstig gehinderd. Bijeenkomsten met het gehele Platform waren niet meer mogelijk. Het Jaarverslag van 2019 kon hierdoor niet met het hele Platform besproken en goedgekeurd worden. Ook nieuwe projecten kwamen niet of nauwelijks van de grond. Het werd hiermee een ‘stil jaar’.

De Stichting Gehandicapten Platform Roermond heeft vooral geprobeerd de binding met de alle bestuurders van het Platform te behouden. Contacten met de wethouders, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer Rens Evers en ambtenaren waren schaars en vonden vooral plaats via digitale kanalen. Een belangrijk moment wil ik hier niet onbenoemd laten: wethouder Marianne Smitsmans en ondergetekende zetten op 29 september 2020 een handtekening onder het manifest ‘Iedereen doet mee!’. Met dit manifest verklaart de gemeente samen te werken met alle bewoners van Roermond om ervoor te zorgen dat Roermond voor iedereen beter toegankelijk wordt.

We hopen, dat we in 2021 in de gelegenheid zijn iedereen fysiek te ontmoeten en we gaan door in ons streven van Roermond een toegankelijke stad te maken voor iedereen.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg).

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert normaliter vier maal per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestond het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.

Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken worden, is er binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de inclusieve samenleving)
 • met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • toegankelijkheid van de stad in de meest brede zin des woords
 • begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.
 • proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.
 • het inzetten op bewustwording van de burgers van de stad, dat er burgers zijn met beperkingen, die dezelfde mogelijkheden mogen krijgen dan ieder ander

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2020 één keer in haar complete samenstelling vergaderd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 9 keer vergaderd.

Daarnaast is er op 30 juli 2020 een overleg geweest van het Dagelijks Bestuur met de wethouder, die namens de gemeente optreedt als portefeuillehouder, mw. M. Smitsmans-Burhenne. Op 10-09-2020 vond er een overleg plaats met de projectleider VN-verdrag.

In 2020 is de status van Mevr. I. Smith als aspirant bestuurslid gewijzigd in bestuurslid.

Om vergaderingen met het Gehandicapten Platform Roermond digitaal mogelijk te maken voor alle leden, is ingezet op het ontwikkelen van een digitale omgeving voor alle leden. Dit bleek een omvattende klus, die in 2020 niet afgerond was. We hopen begin 2021 met alle leden van het Gehandicapten Platform Roermond digitaal te kunnen vergaderen.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2019

Persoon Functie    Bestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roon voorzitter          14-09-2016
Hr. H.M.A. van Dooren  penningmeester 30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijksecretaris12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder        28-08-2017
Hr. L.C. Seijsener         bestuurder        30-10-2017
Mw. I. Smithaspirant-bestuurder        19-08-2019
Hr. P.T.J. Timmermansbestuurder        28-08-2017
Dhr. J.C.M. Goethartbestuurder27-08-2018
Mw. C. Aspersbestuurder12-10-2018

Contacten overheid

Zoals reeds aangegeven zijn de contacten met de gemeente Roermond in 2020 noodgedwongen zeer beperkt geweest. Contact was er met de wethouder mevr. Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer R. Evers en enkele ambtenaren.

Overige contacten

Het GPR heeft in 2020 o.a. contacten onderhouden met:

 • Wonen Zuid
 • De Oranjerie
 • Stichting Wijkaccomodaties Roermond (S.W.A.R.). Door de coronacrisis heeft de officiële overdracht van de plateaulift van ECI naar de S.W.A.R. nog niet plaatsgevonden
 • Speeltuin Kitskensberg

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2020 sloot af met een verlies van € 841,13. Dit bedrag is op te vangen vanuit de eerder opgebouwde reserves.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderings-subsidie. Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2020

 • VN-verdrag voor mensen met een beperking met de ondertekening van het manifest: ‘Iedereen doet mee’.

 • Diverse projecten:
 • Project Pastoor Adamsstraat
 • Verlichting Stationstunnel
 • Onderdoorgang tussen het Outlet en de binnenstad van Roermond
 • De Oranjerie
 • De mobiliteitsraad
 • Situaties waarbij fysieke toegankelijkheid in het geding was en die oplosbaar bleken door het aanbrengen van eenvoudige aanpassingen
 • Parkeerplaatsen Kloosterwandstraat en op de markt in Roermond
 • Nieuwe woningen in wat voormalig ‘het witte dorp’ in Maasniel genoemd werd
 • Afronding Stationsvisie en renovatie busstation
 • Project De Rekenkamer
 • Herinrichting Kapellerlaan
 • Plannen rondom het gebied Roerdelta
 • Inzameling overtollige medicatie en het verzoek om de bijdrage die de apotheken hiervoor aan de gemeente moeten betalen te schrappen

Commissies

Gezien de veelheid aan vragen, die het Platform ontvangt en om een goede verdeling te krijgen binnen het bestuur, zijn er een zestal commissies:

 • Vervoer
 • Niet fysieke beperkingen en arbeidsmarktproblematiek
 • Week van de toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • Implementatie VN-verdrag
 • PR, website en overige externe contacten

Diverse bestuurders hebben zitting in meerdere werkgroepen.

Door de coronacrisis hebben de commissies geen overlegmomenten gekend en was het onmogelijk activiteiten te ontwikkelen.

Plannen voor 2021 

Het Gehandicapten Platform Roermond heeft in 2020 weinig activiteiten kunnen ontwikkelen. De speerpunten, die geformuleerd werden voor 2020 zijn daarom doorgeschoven naar 2021.

Het GPR zal zich in 2021 sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Als speerpunten blijven naast de reguliere taken voor 2021 staan:

 • Accent op bewustwording
 • Aandacht voor en het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid
 • Brede bewustwording over én begrip voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Roermond, 26 februari 2021

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

      J.P.A.M. van Roon                                                                                                     M.J.M. van Dijk

voorzitter                                                                                                                 secretaris