Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond het verslag over 2018 aan.

Het was een jaar waarin zich het Platform sterker dan ooit inzette om een maatschappijbrede bewustwording te creëren. Dit leidde ertoe dat naast de overlegsituaties met de gemeente Roermond ook duidelijk contact werd gezocht met instellingen en bedrijven. Dit alles om effectieve en breed gedragen implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking te bewerkstelligen.

Sinds 1 november heeft de gemeente Roermond een inclusieambtenaar, waar het Platform nauw mee samenwerkt. We gaan ervan uit dat het verwezenlijken van de doelstellingen van het VN-verdrag hierdoor een versnelling krijgt. 

Met een enthousiast – en in het afgelopen jaar weer gegroeid –  team van mensen hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden. In 2019 gaan we de weg naar een stad waarin iedereen – met of zonder beperking – zich thuis voelt, verbreden en (om in de termen van het platform te blijven) beter plaveien..

Tot slot wil ik niet alleen alle bestuurders van het Platform, maar zeker ook de wethouders, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, de heer Rens Evers en alle ambtenaren waarmee wij op constructieve wijze werkten aan een verbetering van de positie van mensen met een beperking, van harte danken voor hun – soms tomeloze – inzet.

Op 28 september 2018 overleed de oud-penningmeester en vicevoorzitter de heer

G. Baetsen. Kort na het afsluiten van het jaar bereikte ons het bericht dat de oud-voorzitter mevrouw R. Claessen-Schrijnemaekers op 7 januari 2019 is overleden. Wij zijn hen beide veel dank verschuldigd voor hun inzet in het verleden.

Jan P.A.M. van Roon

Voorzitter

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten.

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.

Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.

In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.

Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert vier maal per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestaat het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar. Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
 • het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waarmee we op enige wijze bij betrokken worden, is er – om verzanding te voorkomen – binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is

 • Een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
 • Waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de invoering van het VN verdrag en de inclusieve samenleving)
 • Met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus

 • Toegankelijkheid stad in de meest brede zin des woords
 • Begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.
 • Proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.

Bestuurszaken

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2018 zes keer in haar complete samenstelling vergaderd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 6 keer vergaderd.

Daarnaast is er nog drie keer regulier overleg geweest met de wethouder, het WMO-team en diverse (beleids-)ambtenaren van de van de gemeente Roermond. Ook is er 4 maal overleg geweest met de ambtenaar inclusie en zijn er tussendoor vele contacten geweest met ambtenaren over diverse onderwerpen.

Dit constructieve beraad geeft het Platform de ruimte om gevraagd en ongevraagd advies te geven over diverse vraagstukken.

In 2018 is het bestuur van de Stichting gewijzigd.

Toegetreden tot het bestuur zijn mevrouw Meike Windhausen, mevrouw Greet van Dijk en de heer Joep Goethart.

Aan het Dagelijks Bestuur is toegevoegd mevrouw Greet van Dijk in de functie van 2e secretaris.

Mw. Willemsen is – na zich vele jaren intensief te hebben ingezet voor het Platform – gestopt om zich op mantelzorgtaken thuis te richten.

Helaas is oud-lid en vicevoorzitter de heer Ger Baetsen overleden.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31-12-2018

Persoon Functie    Bestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roon voorzitter          14-09-2016
Hr. G.H.H. Baetsen      vicevoorzitter  04-06-2008
Hr. P.E.J. Ramakers      secretaris          04-06-2008
Hr. H.M.A. van Dooren  penningmeester 30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijk2e secretaris12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder        28-08-2017
Hr. L.C. Seijsener         bestuurder        30-10-2017
Mw. I.J. Siemons          bestuurder        04-06-2018
Hr. P.T.J. Timmermansbestuurder        28-08-2017
Mw. J.M.H. Zijlstra-Schoonenbergbestuurder04-06-2008
Dhr. J.C.M. Goethartbestuurder27-08-2018
Mw. M. Windhausenbestuurder27-08-2018
Mw. C. Aspersbestuurder12-10-2018

Contacten overheid

In het afgelopen jaar heeft de Stichting een duidelijke wijziging van opstelling en werkwijze gerealiseerd. Dit heeft onder andere geleid tot een meer gelijkwaardige relatie met de gemeente Roermond.

Duidelijke afspraken met de gemeente hebben ertoe geleid, dat de Stichting wordt uitgenodigd om mee te praten en te adviseren in te realiseren bouwplannen en inrichtingsontwerpen.

De rijpere relatie met de gemeente heeft er inmiddels ook toe geleid, dat het ambtenarenapparaat zich eveneens bewust wordt van de inclusieve samenleving.

Overige contacten

Het GPR heeft in 2018 o.a. contacten onderhouden met

 • ‘Omnibuzz’ vervoersorganisatie  en PSW
 • ‘Week van de toegankelijkheid’
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Limburg Marketing
 • VVV Roermond
 • Stichting VAC, Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • As Equals ‘Filmfestival over gelijke behandeling’
 •  ‘Coalitie voor Inclusie’
 • Gemeente Roermond
 • Wonen Zuid
 • Oogvereniging
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Toon Hermans Huis Roermond
 • MEE
 • De Bunte projectontwikkelaar

Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2018 sloot af met een verlies van € 342,02.

Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderingssubsidie. Daarnaast is er nog een reserve opgebouwd vanuit donaties in het verleden. Deze noodvoorraad kan worden gebruikt voor de opvang van eventuele geaccordeerde budgetoverschrijdingen en voor het stimuleren van activiteiten in het kader van toegankelijkheid, de inclusieve samenleving en het VN-verdrag.

Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Wat passeerde zoal de revue in 2018

 • VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • bestrating kerkhof ‘Tussen de Bergen’
 • inrichtingsplan Munsterplein
 • herinrichtingsplan  Stationstunnel
 • herinrichting Hamstraat
 • toiletvoorzieningen
 • week van de toegankelijkheid 2018
 • reparatie bouwbesluit c.q. privileges VN verdrag
 • vervoer Omnibuzz
 • advies Voorlichting en Advies Commissie Wonen
 • Medewerking aan Filmfestival middels een film “As Equals”
 • Stationsvisie
 • Munsterplein
 • Project De Rekenkamer
 • Omgevingsvisie
 • Herinrichting Kapellerlaan
 • Visie op Wonen en Zorg (Wonen Zuid)
 • Aanpassen entree Toon Hermans Huis Roermond
 • Monitoring verbouwingen Laurentius Ziekenhuis
 • Handhaving
 • Parkeerbeleid
 • Arbeidsparticipatie
 • Struinpad Stevensweert

Commissies

Gezien de veelheid aan problematiek die het Platform ontvangt en om een goede verdeling te krijgen binnen het bestuur zijn een zestal commissies in het leven geroepen

 • vervoer
 • niet fysieke beperkingen en arbeidsmarktproblematiek
 • week van de toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • implementatie VN-verdrag
 • PR, website en overige externe contacten

Diverse bestuurders hebben dus zitting in meerdere werkgroepen.

Plannen voor 2019 

Het GPR zal ook in 2019 zich sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen in de gemeente Roermond met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Concrete plannen – naast het reguliere overleg met wethouder en (beleids-)ambtenaren – hiervoor zijn

 • deelname aan de Week van de Toegankelijkheid i.s.m. gemeente Roermond
 • intensieve samenwerking met projectmanager gemeente Roermond inzake de implementatie van het VN-verdrag
 • intensiever samenwerken met andere organisaties om inclusie te bevorderen
 • bewustwording versterken.

Roermond, 1 februari 2019

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

J.P.A.M. van Roon                                                                                                 P.E.J. Ramakers

voorzitter                                                                                                                        secretaris