Nieuwe website gemeente Roermond

Vanaf gisteren treffen bezoekers aan www.roermond.nl een geheel vernieuwde website aan. De website is klantgerichter en toegankelijker gemaakt door het hanteren van het zogeheten toptaken principe. Een toptaken website is zodanig ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden zijn.

De nieuwe website is nu optimaal toegankelijk, ook voor bezoekers met visuele of andere beperkingen. Daarnaast is de toegankelijkheid voor mobiele apparaten (telefoons, tablets) verbeterd. Wethouder Frans Schreurs van organisatie en informatievoorziening: ‘De meeste mensen willen graag online zaken regelen met de gemeente. De nieuwe site gaat, veel meer dan voorheen, uit van de logica en de behoefte van de bezoeker.’

Inbreng gebruikers

Tijdens de voorbereidingen  is de gemeente in gesprek gegaan met diverse overlegorganen en belangenorganisaties (waaronder het gehandicaptenplatform, de Wmo raad, de Seniorenraad en het platform laaggeletterden). Zij hebben tijdens verschillende bijeenkomsten zeer waardevolle input geleverd ten aanzien van toegankelijkheid, leesbaarheid, inrichting en vormgeving.

Wethouder Smitsmans van communicatie en participatie:  ‘Roermond maken we samen, en iedereen moet mee kunnen doen. Dat uitgangspunt is ook in dit traject gehanteerd. Een optimale online toegankelijkheid is noodzakelijk. Maar we verliezen de menselijke maat niet uit het oog én blijven rekening houden met inwoners die digitaal wat minder goed uit de voeten kunnen.’ 

Eerste versie

Een eerste versie van de nieuwe website is begin mei 2019 voorgelegd aan een grote groep inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Daarop zijn meer dan 700 reacties binnengekomen, variërend van een ‘smiley’ tot een uitgebreid commentaar. Met deze input is de indeling en logica van de site verder verbeterd. 

Uw mening blijft welkom

Werkconferentie VN-verdrag op 27 juni

Iedereen is gelijk en zou ook dezelfde kansen moeten hebben op interessant werk, een goede opleiding en een prettige vrijetijdsbesteding. Maar mensen, oud en jong, uit dorpen en steden, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking en met diverse culturele achtergronden ervaren vaak drempels. Dat willen we niet in Roermond. Daarom start de gemeente met het project ‘Iedereen doet mee in Roermond’. Doet u ook mee?

Iedereen doet mee in Roermond

In ‘Iedereen doet mee in Roermond’ werken inwoners, organisaties en gemeente samen aan een zogenaamde inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waaraan iedereen volop kan meedoen.  Waar iedereen ook waardering krijgt, ongeacht leeftijd, afkomst, inkomen, geloof, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen. Aanleiding voor het project is de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland. In Roermond pakken we dat breder op. Iedereen, met of zonder beperking, is gelijk.

De Werkconferentie

Er zal de komende jaren veel gebeuren. Wat er gebeurt, hangt voor een belangrijk deel af van de werkconferentie waarvoor we u van harte uitnodigen. We brengen kansen en knelpunten in kaart. Ook leren we van goede voorbeelden en kijken we waar het nog niet lukt. Welke goede voorbeelden kent u? Wat zouden we anders kunnen doen? Doet u mee? 
Inclusionlab, een organisatie die is gespecialiseerd in inclusieve samenleving, zal de werkconferentie begeleiden.

Programma

9.00 uur  Inloop en ontvangst 
9.30 uur  Welkom door Marianne Smitsmans, wethouder sociaal domein, burgerparticipatie
 en communicatie
9.40 uur Introductie over inclusie en Roermond van iedereen
10.00 uur  Thematafels, waarbij u kunt kiezen uit de volgende thema’s: 
 – Onderwijs 
 – Arbeidsmarkt 
 – Cultuur, sport en vrije tijd
 – Toegankelijkheid (breed)
11.50 uur Bespreking opbrengst van de vier thematafels 
12:20 uur Inclusief ondernemerschapspel voor nieuwe verbindingen en initiatieven
12.40 uur Eindpresentatie bij een beeldverslag van de bijeenkomst
12.55 uur Afsluiting door Marianne Smitsmans

Aanmelding

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk om u voor 21 juni 2019 aan te melden via: inclusie@roermond.nl.
Vermeld daar bij: uw naam, eventuele organisatie en telefoonnummer.
Als u ondersteuning nodig heeft om deel te nemen, wilt u dat dan doorgeven?