Jaarverslag 2023

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond (hierna: “het platform”) het verslag over 2023 aan.

De samenstelling van het bestuur is ultimo 2023 gewijzigd. Na twee periodes van drie jaar besloot de heer Norbert van Dooren zijn zetel als penningmeester en bestuurslid ter beschikking te stellen. Wij zijn Norbert veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Daar het moeilijk is (en dat is een eufemisme) nieuwe bestuursleden aan te trekken, zijn wij erg blij dat Norbert toegezegd heeft tot de komst van een nieuwe penningmeester, als administrateur de financiële zaken te blijven behartigen.

Het platform kent momenteel zeven bestuursleden, waarmee de basis te smal is voor de naaste toekomst. In 2024 zal dan ook , net als in 2023, onverkort ingezet worden op het werven van nieuwe – en dan liefst jongere – bestuursleden. Niet alleen om op de juiste wijze aan adviesverzoeken te kunnen voldoen is uitbreiding noodzakelijk, maar ook omdat secretaris en voorzitter na de nodige actieve jaren het stokje willen overdragen. Dit gezien de duur van het bestuurslidmaatschap, maar ook de bereikte leeftijd is een reden terug te willen treden. Er is behoefte aan verjonging, zeker nu ook onze gesprekspartners bij de gemeente steeds jonger worden (zowel in leeftijd als in arbeidsrelatie met de gemeente).

Het afgelopen jaar werden wij wederom geconfronteerd met een wisseling van de wacht wat de beleidsmedewerker inclusie betreft. Binnen een half jaar na aantreden van de vorige medewerker, kwam de functie al weer vacant. In november 2023 werd een nieuwe ambtenaar inclusie actief is. De hoop dat wij eindelijk een bestendige (werk)relatie zouden kunnen opbouwen, bleek bij het opstellen van dit jaarverslag weer achterhaald. Ook deze ambtenaar heeft haar functie al weer neergelegd. Als de ontwikkelingen rond inclusie net zo snel gingen als het verloop op deze portefeuille, zou het platform snel opgeheven kunnen worden.

Na een jaar waarin we ons – bij voortdurend gebrek aan respons – genoodzaakt zagen naast de lijn van redelijk overleg ook te kiezen voor een hardere en wellicht soms confronterende opstelling, vertrouwen we erop dat de tendens die we de laatste maanden van 2023 mochten zien, in 2024 zal resulteren in een positieve ontwikkeling op het gebied van inclusie. Zoals altijd zullen we onze doelstelling proberen te realiseren in goede samenwerking en overleg met de gemeente, maar mocht het noodzakelijk zijn, dan zullen we ook in de toekomst er niet voor schromen een meer offensieve weg te bewandelen.

Dat er op initiatief van de gemeente nog steeds toekomstverkenningen worden uitgevoerd waarbij toegankelijkheid geen integraal onderdeel is van het onderzoek, is een enorm gemis. Het kan niet zo zijn dat toegankelijkheid (voor iedereen!) als een detail wordt gezien. Het moet een deel van een visie zijn en een nadrukkelijke plaats krijgen bij de eerste verkenningen rond projecten.
Anderzijds blijkt er wel een ontwikkeling in positieve zin waar te nemen. Er wordt over schuttingen van afdelingen heen gekeken, waar het (nieuw)bouwprojecten en de aansluiting op de openbare ruimte daarvan betreft. Het een kan niet zonder het ander wat toegankelijkheid betreft.

Nog steeds ervaren wij dat het proces van meer inclusie en toegankelijkheid versnelling behoeft. Regelgeving dient stringenter en onderlinge afstemming moet afdwingbaar worden. Pas dan krijgt een inclusieve samenleving echt een kans.

Maar vooralsnog gaan we ook in 2024 voor een jaar, waarin we samen verder kunnen en moeten werken aan de bewustwording. Zodat een samenleving ook voor mensen met een beperking “gewoon” kan en moet zijn.

Jan P.A.M. van Roon, Voorzitter Stichting Gehandicapten Platform Roermond


Historie

Het platform is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg).

Aanvankelijk is het platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een gehandicaptenplatform met een bredere doelstelling.
Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrije tijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.
In 1995 is het PLATFORM door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.
Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert 4x per jaar met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestond het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.
Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
▪ de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
▪ het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
▪ het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken worden, is er binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is:
▪ een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
▪ waarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies krijgt op basis van hun maatregelen (bv. de inclusieve samenleving)
▪ met als uiteindelijk doel om te staan voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus:
▪ toegankelijkheid van de stad in de meest brede zin des woords
▪ begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/gebouwen/wegen/stoepen/verlichting e.d.
▪ proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.
▪ het inzetten op bewustwording van de burgers van de stad, dat er medeburgers zijn met


Bestuurszaken

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 01-01-2023

PersoonFunctieBestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roonvoorzitter14-09-2016
Hr. H.M.A. van Doorenpenningmeester30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijksecretaris12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder28-08-2017
Mw. I. Smithbestuurder19-08-2019
Dhr. J.C.M. Goethartbestuurder27-08-2018
Mw. C.A.E. Aspersbestuurder12-10-2018
Mw. G. Beumerbestuurder08-11-2021

Dhr. H.M.A. van Dooren was eind oktober 2023 twee termijnen van drie jaar als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur verbonden aan het platform. Per 1 januari 2024 heeft hij zijn functie op grond hiervan neer gelegd. Het is tot nu toe niet gelukt te voorzien in de vacante functie van penningmeester. De heer H.M.A. van Dooren heeft aangeboden de financiële administratie op zich te nemen, zolang er geen opvolger gevonden is, die de functie van penningmeester op zich wil nemen.

Het Algemeen Bestuur van het platform heeft in 2023 6 keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode 10 keer vergaderd.

Daarnaast is er in 2023 driemaal overleg geweest met de wethouder, die namens de gemeente optreedt als coördinerend portefeuillehouder, mw. M. Smitsmans-Burhenne en éénmaal een overleg met de wethouders mw. M. Smitsmans-Burhenne en dhr. V. Zwijnenberg. In het laatste overleg van het platform met de gemeente is afgesproken, dat de heer V. Zwijnenberg structureel deelneemt aan deze overleggen.

Begin maart 2023 kreeg het platform te maken met Fabian Cox, beleidsadviseur inclusie, anti-discriminatie & diversiteit van de gemeente Roermond. Na een korte periode werd duidelijk, dat het niet lukte afspraken met hem te maken. Begin oktober 2023 bleek dat hij niet meer in dienst was. Door een volledig gebrek aan samenwerking met deze functionaris zijn er in 2023 een aantal zaken blijven liggen. In het jaarverslag over 2022 vermeldde het platform over de contacten en afspraken met de woningcorporaties over de beoordeling van plattegronden met betrekking tot toegankelijkheid en het bezichtigen van een aantal nieuwbouwprojecten en conceptwoningen. De beleidsadviseur wonen, die dit entameerde is niet meer werkzaam bij de gemeente. Het platform hoorde dit in een laat stadium. We hopen in 2024 de contacten met de gemeente en de woningcorporaties opnieuw op te pakken. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt.

De contacten met bestuurders en ambtenaren hebben in 2023 een aantal malen onder druk gestaan. Dit heeft er in geresulteerd, dat het platform een beroep gedaan heeft op het College voor de Rechten van de Mens en Discriminatie.nl Limburg Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens bleek niets te kunnen betekenen, omdat het hier gaat om gemeentelijk beleid. Over eenzijdig handelen van de overheid kan en mag het College voor de Rechten van de Mens geen oordeel vellen.
Discriminatie.nl Limburg kan mogelijk helpend zijn bij concrete projecten, waarbij sprake is van handelen, wat aangemerkt kan worden als discriminerend.

Het platform heeft in het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het geven van reacties op de herinrichting van de Kapellerlaan. April 2023 is er met een aantal leden van het Platform en van de gemeente een ‘schouw’ gedaan ter plekke , mede omdat een door het platform uitgebracht onderbouwd advies, zonder enige terugkoppeling terzijde werd gelegd.

Hierin werden een aantal pijnpunten benoemd (waarvoor in het gememoreerde advies werd gewaarschuwd) en werd door de gemeente toegezegd verbeteringen aan te brengen. Daarna eindigde de communicatie hierover. In september 2023 werd het platform benaderd door ‘de Limburger’ voor een artikel. Hierin is dit probleem uitgebreid besproken.
Gelukkig kunnen we melden, dat dit probleem nu aangepakt wordt en dat er een aantal zaken opgelost worden. Een concrete termijn waarbinnen dit zal gebeuren is evenwel nog niet bekend.
Tevens wordt er gewerkt aan een verbetering van de communicatie.

Activiteiten 2023

Het platform is in 2023 bij een aantal projecten betrokken geweest en heeft een aantal adviezen uitgebracht:
• Reconstructie Kapellerlaan
• Reconstructie Oranjelaan
• Firma Kersten hulpmiddelen
• Mobiliteitsraad
• Projectontwikkelaars ‘Melickerveld’ en ‘Weerstand’ ( oude Philipsterrein Bredeweg in de nabijheid van Sijben)
• Reconstructie van de Singelring
• Herinrichting Heinsbergerweg
• Advies met betrekking blindengeleidelijnen: Voor het station, Van het stadhuis naar het Stadskantoor
• Overweg Leeuwen, die mensen in een rolstoel of op een scootmobiel alleen kunnen passeren door extra over te steken naar de andere kant van de weg
• Plannen rondom de Roertoren, waar mensen met een fysieke beperking worden uitgesloten als bewoner.
• Overleg projecten in de kernen van Roer Zuid, Merum en Herten

Daarnaast heeft het platform geprobeerd met scholen voor voortgezet onderwijs een film te realiseren om mensen bewust te maken van het feit, dat er in de samenleving mensen zijn met beperkingen. Het was een bewuste keuze om hiervoor een beroep te doen op jongeren. Zij zijn immers vaardig met sociale media én als je jongeren confronteert met de doelgroep van het platform werk je tevens aan één van onze doelstellingen: bewustwording creëren voor mensen met een beperking. Ondanks contact met diverse voortgezette opleidingen is het niet gelukt dit project te realiseren.
Het platform heeft, behalve over projecten, ook mee gedacht over de visie ontwikkeling voor de binnenstad. Het is spijtig te moeten constateren dat – ondanks gepretendeerde aandacht voor inclusie – toegankelijkheid nog steeds niet als deel van een visie wordt gezien en slechts bij detaillering aan de orde komt.

Een ander punt, dat het platform sterk heeft bezig gehouden én nog bezighoudt is: uitbreiding van het bestuur met een aantal leden. Zoals bij de samenstelling van het bestuur is aangegeven heeft de penningmeester met ingang van 1 januari 2024 zijn functie beëindigd. Het is het platform niet gelukt een opvolger voor hem te vinden. Volgend jaar zullen ook de voorzitter en secretaris van het platform hun functie beëindigen. Bovendien is het aantal leden te beperkt om alle adviesaanvragen op een juiste wijze te behandelen. Naast alle individuele contacten die er in dezen werden gelegd, heeft het platform zich in 2023 aangesloten bij ‘Actief Roermond’ voor de werving van vrijwilligers. Dit heeft niet tot uitbreiding van het bestuur geleid.

Leden van het platform nemen op grond van hun specifieke expertise deel aan het overleg over de diverse vragen, die aan de orde komen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van een deelname van minimaal twee leden van het bestuur.


Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2023 sloot af met een verlies van € 514,06. Dit bedrag is op te vangen vanuit de eerder opgebouwde reserves.
Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderings-subsidie. Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.


Plannen voor 2024

Het platform wil zich in 2024 opnieuw sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in de gemeente Roermond . Hierbij is het uitgangspunt: inclusie voor alle bewoners van Roermond, ongeacht welke beperking iemand ook heeft.
Hiermee moet het platform jammer genoeg de plannen voor 2023 herhalen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het verbeteren van de communicatie met de gemeente. Het platform hoopt in 2024 met de in november 2023 in functie getreden beleidsmedewerker inclusie en toezicht/handhaving kinderopvang de volledige aandacht te kunnen richten op het realiseren van haar doelstellingen.

Als speerpunten voor 2024 herhalen we de doelstellingen voor 2023. Het platform is nog ver af van het bereiken van haar doelstelling. Naast de reguliere taken voor 2024 blijven daarom staan:
• Accent op bewustwording
• Aandacht voor en het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid
• Brede bewustwording over én begrip voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Roermond, 31 januari 2024

J.P.A.M. van Roon                                                                                                    M.J.M. van Dijk

voorzitter                                                                                                                  secretaris