Jaarverslag 2022

Voorwoord

Met genoegen bied ik u – onder dankzegging aan de secretaris – namens het voltallige bestuur van Stichting Gehandicapten Platform Roermond (hierna: “het platform”) het verslag over 2022 aan.

De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2022 gewijzigd. Wij mochten, kort voor de jaarwisseling 2021/2022 mevrouw Gerarda Beumer begroeten als nieuw en enthousiast bestuurslid. Zij brengt expertise in op gebieden waarop wij beperkte kennis hadden en verfrissende ideeën die tot nieuwe initiatieven leiden.
Jammer genoeg moesten we in september 2022 afscheid nemen van de heer Peter Timmermans. Hij gaf medio 2022 aan geen motivatie meer te kunnen vinden om een bijdrage te leveren aan het platform omdat hij te weinig resultaat van zijn werkzaamheden zag. Gedurende het verloop van het jaar is hij niet van mening kunnen veranderen en namen we afscheid. Wij zijn Peter veel dank verschuldigd voor zijn inzet.
Het platform kent momenteel acht bestuursleden, waarmee de basis te smal is voor de naaste toekomst. In 2023 zal dan ook ingezet worden op het werven van nieuwe – en dan liefst jongere – bestuursleden.

In het jaarverslag over 2021 moesten wij u melden dat de heer Leon Seijsener zich gedwongen zag terug te treden als bestuurslid van Stichting Gehandicapten Platform Roermond. In november 2022 hebben we definitief afscheid moeten nemen van Leon. Toch zal hij ons steeds blijven inspireren, met name door de wijze waarop hij met zijn beperkingen omging. Zijn levensmotto “Leef Beleef Ervaar En Geniet!” zullen we dan ook zeker in gedachten houden.

Ook binnen de gemeente Roermond vond er afgelopen jaar een wisseling van de wacht plaats. Met de nieuw aangetreden beleidsadviseur Inclusie hebben we sinds haar aantreden frequent overleg. Zij zet zich acht uur per week in voor inclusie. Natuurlijk hopen wij dat de gemeente Roermond inziet dat inclusie zo belangrijk is, dat ze de formatieplaats wil uitbreiden.

Ook in de media is afgelopen periode regelmatig aandacht gegeven aan inclusie. Een paar zaken sprongen mij hierbij in het oog. Zo las ik: “Bij verklaringen over diversiteit gaat het vooral om etniciteit en gender, en dan komt er achteraan nog iets over validisme.” En ook dit citaat wil ik u niet onthouden: “Ik gebruikte het citaat van King deze week tijdens een presentatie over de struikelblokken waar burgers mee te maken krijgen als ze iets voor hun dorp, wijk of stadsdeel van de grond willen krijgen. Niet zelden ontmoeten ze dan uiterst begripvolle bestuurders die, als puntje bij paaltje komt, niet bewegen omdat ze gevangen zitten in hun eigen logica en vasthouden aan regels, rituelen en jargon. De realiteiten van burgers gaan dan schuren met die van bewindslieden.”
Ook ik ervaar dat het proces van meer inclusie en toegankelijkheid vaak trager is dan mij lief is. En dat regelgeving en onderlinge afstemming bij betrokken partijen een uitdaging zijn. Hierdoor voelt het soms als een ‘te lang schuren’, waardoor glans verandert in breken en wij allemaal enthousiasme dreigen te verliezen.

Maar vooralsnog gaan we ook in 2023 voor een jaar, waarin we samen verder kunnen en moeten werken aan de bewustwording. Zodat een samenleving ook voor mensen met een beperking “gewoon” kan en moet zijn.

Jan P.A.M. van Roon
Voorzitter
Stichting Gehandicapten Platform Roermond


Historie

Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, voor de invoering per 1 april 2014 van de Wet voorziening gehandicapten (Wvg).

Aanvankelijk is het Platform gestart als werkgroep Wvg, later is het voortgegaan als een Gehandicapten Platform met een bredere doelstelling.
Het Platform houdt zich bezig met de brede belangenbehartiging voor mensen met beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderwijsintegratie, vrijetijdsbesteding, arbeidsintegratie, sport, wonen, vervoer etc.
In 1995 is het Gehandicapten Platform Roermond door de toenmalige wethouder benoemd tot officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond.
Op 4 juni 2008 heeft het Platform de juridische rechtsvorm ‘Stichting’ aangenomen.

Het overlegorgaan vergadert normaliter met de portefeuillehouder en heeft de mogelijkheid om het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In 2018 bestond het Platform 25 jaar in de gemeente Roermond en de Stichting 10 jaar.
Inmiddels is het Platform niet meer weg te denken. Toch hopen wij niet het vijftig jarig bestaan te hoeven vieren: tegen die tijd zou het Platform overbodig moeten zijn.


Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
▪ de bevordering van volledige integratie van mensen met functiebeperkingen in de samenleving
▪ het behartigen van de collectieve belangen van alle mensen met functiebeperkingen in de gemeente Roermond
▪ het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Roermond met betrekking tot het beleid ten aanzien van alle mensen met beperkingen in Roermond

Gezien de breedte van de onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken worden, is er binnen het Platform discussie gevoerd om prioriteiten te bepalen.

Geconcludeerd is, dat conform de statuten onze primaire taak is:
▪ een samenleving bevorderen van verschillende bevolkingsgroepen (met en zonder beperking) binnen de gemeente Roermond
▪ de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven op basis van hun maatregelen (bv. de inclusieve samenleving)
▪ het doel verwezenlijken voor de minderheid van mensen met een beperking.

Dus is ons streven:
▪ toegankelijkheid van de stad in de meest brede zin
▪ begaanbaarheid in alle overheids- en publieke voorzieningen/ gebouwen/ wegen/ stoepen e.d.
▪ proactief advies geven in wijzigingen openbare ruimte, bebouwingen etc.
▪ het inzetten op bewustwording van de burgers van de stad Roermond, dat er medeburgers zijn met beperkingen, die dezelfde mogelijkheden moeten hebben als ieder ander

Bestuurszaken

Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 01-01-2022

PersoonFunctieBestuurder sinds
Hr. J.P.A.M. van Roon voorzitter 14-09-2016
Hr. H.M.A. van Dooren penningmeester 30-10-2017
Mw. M.J.M. van Dijk secretaris 12-10-2018
Hr. J.H.M. Schouwenbergbestuurder 28-08-2017
Mw. I. Smith bestuurder 19-08-2019
Hr. P.T.J. Timmermansbestuurder 28-08-2017
Dhr. J.C.M. Goethart bestuurder 27-08-2018
Mw. C.A.E. Aspers bestuurder 12-10-2018
Mw. G. Beumer bestuurder 08-11-2021

De heer P. Timmermans heeft zijn lidmaatschap per 1 september 2022 beëindigd.

Het Algemeen Bestuur van de Stichting heeft in 2022 zes keer vergaderd, waarbij de eerste drie keer via Teams. Het Dagelijks Bestuur heeft in dezelfde periode zeven keer vergaderd.

Daarnaast is er tweemaal overleg geweest met de wethouder, die namens de gemeente optreedt als coördinerend portefeuillehouder, mw. M. Smitsmans-Burhenne en éénmaal een overleg met mw. M. Smitsmans-Burhenne en mw. A. Waajen-Crins. Op 15 november 2022 vond een overleg plaats met het College van Burgemeester en Wethouders. Hierbij werd tevens kennisgemaakt met de interim-burgemeester de heer O. Hoes.

Daarnaast vond er in 2022 met regelmaat overleg plaats met de projectleider VN-verdrag, de heer A. Popara. Vanaf september 2022 werd zijn functie overgenomen door
mw. I. Verkooijen.

Met mw. E. Heijthuisen (beleidsadviseur wonen) is maart 2022 een overleg geweest met betrekking tot de prestatieafspraken van de gemeente Roermond met de woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in enkele vervolgafspraken met de woningbouwcorporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid en Nester. Vanuit dit overleg zijn afspraken gemaakt voor het beoordelen van plattegronden met betrekking tot toegankelijkheid en het bezichtigen van een aantal nieuwbouwprojecten en prefab conceptwoningen.

Mei 2022 heeft de Stichting Gehandicapten Platform Roermond een noodoproep gedaan aan de gemeente Roermond, omdat het een positieve bijdrage miste van de gemeente met betrekking tot de doelstelling van het Platform. Met name de contacten met ambtenaren van de gemeente Roermond verliepen moeizaam. De Gemeente Roermond werd de vraag gesteld hoe het Platform haar doelstellingen kan realiseren, terwijl er bij de gemeente Roermond geen of nauwelijks rekening gehouden wordt met mensen met een beperking.

Activiteiten 2022

De Stichting Gehandicapten Platform Roermond is in 2022 bij een aantal projecten betrokken geweest en heeft – gevraagd en ongevraagd een aantal adviezen uitgebracht

• Het Kruiswegpark naar aanleiding van een verandering van de voetpaden, waardoor deze niet meer toegankelijk waren voor mensen met een fysieke beperking
• Mobiliteitsraad
• Projectontwikkelaars ‘Melickerveld’ en ‘Weerstand’ (oude Philipsterrein Bredeweg in de nabijheid van Sijben)
• Reconstructie van de Singelring (fase3)
• Reconstructie van de Oranjelaan
• Reconstructie van de Kapellerlaan
• Advies met betrekking tot de zorgwoningen in de Componistenbuurt
• Project met betrekking tot toegankelijke wandelroutes in Roermond vanuit het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.
• Advies met betrekking tot de blindegeleidelijnen, die van het station naar de stad leidt
• Het beter instellen van de klikkers bij de oversteekplaats aan de Kapellerpoort
• Advisering met betrekking tot de plaatsing van reclameobjecten in verband met de zomeractiviteiten 2022 in de binnenstad.
• Firma Kersten Hulpmiddelen
• KNAC en ANWB
• Er is één MOR melding gedaan in verband met een verkeerd geplaatste lichtmast.

Leden van de Stichting Gehandicapten Platform Roermond nemen op grond van hun specifieke expertise deel aan het overleg over de diverse vragen, die aan de orde komen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van een deelname van minimaal twee leden van het bestuur.


Financiële verantwoording

De jaarrekening in 2022 sloot af met een verlies van € 193,44. Dit bedrag is op te vangen vanuit de eerder opgebouwde reserves.
Van de gemeente Roermond ontvangen wij jaarlijks een (geïndexeerde) waarderings-subsidie. Het volledige financiële jaarverslag kunt u opvragen en is onlosmakelijk verbonden met dit jaarverslag.

Plannen voor 2023

Het Gehandicapten Platform Roermond wil zich in 2023 opnieuw sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in de gemeente Roermond. Hierbij is het uitgangspunt: inclusie voor alle bewoners van Roermond, ongeacht welke beperking iemand ook heeft.

Als speerpunten voor 2023 moeten we die van 2022 herhalen. De Stichting Gehandicapten Platform Rodermond is nog ver af van het bereiken van de doelstelling. Naast de reguliere taken voor 2023 blijven daarom staan:

• Accent op bewustwording
• Aandacht voor en het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid
• Brede bewustwording van én begrip voor mensen met een niet zichtbare beperking.


Roermond, 15 mei 2023

J.P.A.M. van Roon                                                                                                     M.J.M. van Dijk

voorzitter                                                                                                                  secretaris