Renovatie Park Hattem

  • Vrijdag 2 oktober 2020 waren Jan van Roon en ondergetekende aanwezig bij de start van de renovatie van het park Hattem:

Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. Onder andere komen er meer vaste planten en bloembollen. Dit zorgt voor meer kleur en fleur in het park en is goed voor de insecten. Het geheel krijgt een rustige uitstraling. Ook de paden worden verbeterd, waardoor het park beter toegankelijk wordt.

Peter Timmermans heeft vooraf bekeken welke werkzaamheden gepland zijn en of deze geen beperkingen opleveren voor mensen met problemen op het gebied van mobiliteit of prikkelgevoeligheid.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Roermond: www.roermond.nl onder het kopje: Nieuws.

ONDERTEKENING MANIFEST ‘IEDEREEN DOET MEE’

Wethouder Marianne Smitsmans en de voorzitter van de Stichting Gehandicapten Platform Jan van Roon ondertekenden op dinsdag 29 september 2020 het manifest ‘Iedereen doet mee!’. Met dit manifest verklaart de gemeente samen te werken met alle bewoners van Roermond om ervoor te zorgen dat Roermond voor iedereen beter toegankelijk wordt. Roermond is de 50ste gemeente van Nederland die het manifest heeft ondertekend.

Met de ondertekening behoort Roermond tot één van de gemeenten, die zich extra inzet voor de rechten van mensen met een beperking. Een werkgroep in Roermond inventariseert welke verbeteringen nodig zijn op het gebied van toegankelijkheid. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, ambtenaren, het bedrijfsleven en  diverse ervaringsdeskundigen, waaronder de Stichting Gehandicapten Platform Roermond.

Naast fysieke toegankelijkheid vraagt de Stichting Gehandicapten Platform Roermond eveneens aandacht voor mensen, die gehinderd worden door een overgevoeligheid voor prikkels. Ook voor hen is het belangrijk deel te nemen aan de samenleving.

De mogelijke verbeterpunten worden opgenomen in  een Lokale Inclusie Agenda. Het is de bedoeling dat in december 2020 de Lokale Inclusie Agenda ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Roermond.

Aangepast persbericht

De ondertekening van het Manifest
Het manifest ‘Iedereen doet mee’

Mini Seminar 14 december 2019

PERSBERICHT

Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterzaal 14.00 uur

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

bij gelegenheid van het terugtreden van de secretaris de heer Patrick Ramakers

_________________________________________________________________­­­­­­­­___________

Gezien de ratificatie van het VN Verdrag door Nederland in 2016, zal de maatschappij in toenemende mate met de gedragsregels van het Verdrag in aanraking komen. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Het seminar is opgezet door de Stichting Gehandicapten Platform Roermond enerzijds om cachet te geven aan het terugtreden van onze secretaris, de heer Patrick Ramakers, en anderzijds om het VN verdrag voor mensen met een beperking onder de aandacht te brengen door een boeiende lezing door de heer Ed. Bijman, architect.

Om op een luchtige, doch indringende, manier handvatten aangereikt te krijgen op basis van  ervaringen uit de praktijk, hebben wij gekozen voor deze gastspreker.

Alle architectenbureaus en belanghebbende (overheids-) organisaties zijn voor dit seminar uitgenodigd.

De heer Ed. Bijman heeft zijn bouwkunde-opleiding genoten aan de HTS Amsterdam en daarna verder gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.

Eind jaren ‘80 heeft hij samen met vier medestudenten ‘Heren 5 architecten’ opgezet. Het Bureau Heren 5 heeft als visie en speerpunt, dat het ontwerpen van leefomgevingen een proces is dat grote maatschappelijke verantwoordelijkheid meebrengt. 

In juni 2010 liep de heer Bijman, door een ongeval, een dwarslaesie op, waardoor hij is aangewezen op een rolstoel.

Mede door deze verandering is hij teruggetreden bij Heren 5 en zich gaan richten op rolstoelarchitectuur. Ontwerp-oplossingen creëren, voor mensen met een beperking, die naast functioneel ook mooi zijn.

Kortom oplossingen, die aansluiten bij de persoonlijke smaak zodat iemand zich thuis kan voelen. Kortom een aangepast huis dat er niet aangepast uitziet.

Verbetering toegankelijkheid WijkAccommodaties

De toegankelijkheid van de accommodaties die Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR) beheert en exploiteert zal de komende maanden verbeterd worden. Onder andere de aanwezige invalidetoiletten zullen aandacht krijgen en trappen en traptreden zullen beter aangeduid en gemarkeerd worden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor dorpels, waarmee De Donderie, De Velderie, De Vlonder en Het Trefpunt, nóg meer dan nu, letterlijk laagdrempelige wijkaccommodaties zijn.

In samenwerking met Stichting Gehandicapten Platform Roermond wordt tevens bekeken of een plateaulift voor De Velderie haalbaar is. In juni dit jaar zijn tijdens een inclusie-bijeenkomst de eerste contacten hiervoor gelegd en de verwachtingen zijn positief gespannen.

Naast de concrete verbeteringen is ‘bewustwording’ een belangrijk doel waar Stichting Gehandicaptenplatform Roermond en SWAR aan willen werken. Bewust aandacht hebben voor de praktische problemen waar de minder valide medemens mee te maken heeft kan al heel veel moeilijkheden voorkomen en laat zien dat vaak met relatief weinig middelen significante verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.