Informatie over de toegankelijkheid van de stembureau’s voor mensen met een beperking

Aan mensen met een lichamelijke beperking mag in het stemhokje bijstand worden verleend. Aan mensen met een andere (dan lichamelijke) beperking mag in het stemhokje geen bijstand worden verleend. Buiten het stemhokje mag wel bijstand worden verleend.

De stembureauleden hebben allemaal een cursus gevolgd om mensen op de juiste wijze te ondersteunen. Er is speciale aandacht geweest voor mensen met Alzheimer. In de stembureaus liggen folders hierover.

Tref je iets aan maak een foto en geef het ons door

We doen er alles aan om de stembureaus goed bereikbaar te maken, o.a. met rijplaten op stoepen en drempels voor rollators en rolstoelen. Merkt u dat een stembureau toch niet goed bereikbaar is, dan willen we u vragen een foto te maken en naar ons te Whatsappen via één van de volgende nummers: 06-29118745 / 06-24849408 / 06-54744656. De hele verkiezingsdag staan teams klaar om hindernissen weg te nemen en problemen op te lossen. Uit onderzoek bleek eerder dat de stemlokalen in de gemeente Roermond behoren tot de best bereikbare in Limburg. Dat willen we graag zo houden.

Kiezers met fysieke beperkingen zoals blinden en slechtzienden, mensen met gezondheidsproblemen, rolstoel- en rollatorgebruikers

Kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelf kunnen stemmen, mogen worden geholpen. Zij kunnen iemand meenemen of een medewerker van het stembureau vragen om te helpen. In alle stemlokalen liggen leesloeps en als dat nodig is, hebben stembureaus extra verlichting geplaatst. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor rolstoelen, rollators en hulphonden.

Analfabeten en kiezers die geen/slecht Nederlands spreken

Buiten het stemhokje zijn pictogrammen die laten zien hoe je moet stemmen. Daar kan ook een persoonlijk uitleg worden gegeven. In het stemhokje is geen hulp toegestaan.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen niet worden geholpen in het stemhokje. Wel kunnen zij buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Kiezers die willen oefenen van tevoren kunnen terecht op de website www.hoewerktstemmen.nl.

Onder curatele gestelde kiezers

Kiezers met een wettelijke vertegenwoordiger (een mentor, bewindvoerder ) mogen zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen aan de kiezer toekomt. Alleen de kiezer zelf mag, ook als hij onder curatele staat, een volmacht ondertekenen om iemand anders te laten stemmen. Het initiatief daartoe moet van de kiezer zelf komen. Als iemand onder curatele staat, kan het voorkomen dat hij of zij is uitgesloten voor het kiesrecht. Dit komt slechts zeer zelden voor.

Niet in staat om te tekenen

Kiezers die niet in staat zijn tot het plaatsen van een handtekening (op het identiteitsdocument staat de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’) kunnen zowel via een schriftelijke als een onderhandse volmacht hun stem uitbrengen.

De schriftelijke of onderhandse volmacht is door deze kiezers niet ondertekend. De gemeente of het stembureau controleert in deze gevallen of de opmerking ’niet in staat tot tekenen’ ook in het identiteitsdocument staat. Als dit niet het geval is, kan de volmachtstem niet worden uitgebracht.

Toegankelijkheid stemlokalen

Sinds 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Mobiele stembureaus hoeven niet aan de toegankelijkheidscriteria te voldoen. In Roermond staat één mobiel stembureau op twee plaatsen:

05.30 – 12.30 uur NS station Roermond  Stationsplein in  Roermond
14.30 – 19.00 uur  Woonzorgcentrum Herte  Op de Steen in  Herten

Voor stembureaus op stations is het niet verplicht om te voorzien in een parkeerplaats in de buurt.