Jan van RoonProfiel Jan van Roon, voorzitter vanaf 14 september 2016

Daar de inmiddels teruggetreden voorzitter na lange tijd in functie te zijn geweest aangaf het stokje te willen overdragen, werd ik benaderd met de vraag of ik de hamer wilde overnemen.

Waarom deze vraag? Bij de gemeente Roermond, die mij in eerste instantie polste, is bekend dat ik sedert zo’n twintig jaar leef met een aantal fysieke beperkingen. In het kader van de Wvg en de WMO hadden we in het verleden regelmatig contact. In die contacten is duidelijk geworden dat ik ernaar streef om ondanks de beperkingen zo optimaal mogelijk te participeren in de maatschappij. Dit leidde ertoe dat ik in de loop der jaren een mondige en assertieve (niet agressieve) zorgconsument werd.

Als mondige burger ben je nog niet per definitie geschikt om het voorzitterschap van een stichting als het Gehandicapten Platform Roermond op je te nemen. In mijn werk (dat al enige jaren achter me ligt) was netwerken, adviseren, (probleemoplossend) bemiddelen en leiding geven een dagelijks terugkomend iets. Een pre om te functioneren binnen een organisatie die vaak met conflicterende belangen wordt geconfronteerd.

Naast mijn werk heb ik altijd een uitdaging gezocht in het maatschappelijk veld. Meer dan tien jaar ben ik voorzitter geweest van de afdeling Brabant-Oost / Limburg van de Koninklijke Vereniging Homeopathie.
Daarna was ik medio negentig jaren medeoprichter en eerste voorzitter van Alzheimer Vereniging Midden-Limburg, welke functie na enige tijd om gezondheidsredenen moest neerleggen.
Sedert 2008 ben ik lid van de Klankbordgroep binnen de programmalijn “Hoogste kwaliteit van zorg” van het Huis voor de Zorg in Sittard. Deze programmalijn richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de zorg, bezien vanuit het perspectief van de zorgvrager. Kernwaarden daarbij zijn: mensgericht, samenhangend, op maat, zeggenschap en verantwoordelijkheid. Belangrijk is vooral de input van zorgconsumenten. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe beter die inbreng gekanaliseerd kan worden. De directe resultaten van de klankbordgroep blijven beperkt, maar het is de druppel die uiteindelijk een gat in de steen maakt.”

Het voorzitterschap van Stichting Gehandicapten Platform Roermond (SGPR) is -naast een blijvende betrokkenheid bij het Huis voor de Zorg- een nieuwe uitdaging, waarbij de mogelijkheid me in te zetten op lokaal niveau een extra stimulans betekent.
Een voorzitter mag mijns inziens geen solist zijn en besturen doe je samen. Na kennismaking met de overige bestuurders en een “stageperiode” heb ik volmondig ja gezegd op het verzoek. Ik prijs me gelukkig dat ook de zittende bestuurders unaniem hebben verklaard samen met mij de toekomst te willen ingaan.

Vol vertrouwen ga ik dan ook samen met huidige en hopelijk een aantal nieuwe bestuurders aan de slag om te uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden. Ook hier zal gelden dat de resultaten wellicht niet onmiddellijk zichtbaar zullen zijn, maar zelfs de hardste steen moet wijken voor een voortdurend druppel.