Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Leden van het platform in 2015

Voorzitter (t/m september)            :           Rita Claessen-Schrijnemaekers

Voorzitter (vanaf september)         :           Jan van Roon

Secretaris                                           :           Patrick Ramakers

Penningmeester                                :           Ger Baetsen

Algemene leden                               :            Carla Willemsen

Inge Siemons

Mieke Zijlstra 

Overleg

 • In 2016 heeft het Overlegorgaan GPR vier keer regulier overleg gehad met de wethouder, het WMO- team van de gemeente, en met diverse ambtenaren. Dit is meestal een zeer constructief overleg, waarbij het Platform gevraagd en ongevraagd advies geeft, knelpunten t.a.v. de Wmo voorlegt, bottlenecks m.b.t. de toegankelijkheid in de openbare ruimte naar voren brengt en de gemeente verzoekt deze problemen op te lossen.
 • In 2016 heeft Stichting Gehandicapten Platform Roermond 7 maal vergaderd.
 • Ook heeft het DB regelmatig overlegd over allerlei onderwerpen, zoals toegankelijkheid van de horeca en van de winkels in de binnenstad, de herinrichting van de Singelring-Oost en van de promenades, enz.
 • Ontwikkelingen Wmo-Wwz en communicatie van informatie hieromtrent richting burgers.

            Onderwerpen van overleg

 • de veranderingen in de Wmo en over de transities.
 • overleg m.b.t. het Regiotaxi-vervoer met de wethouder en tevens regulier overleg met de directie van het Projectbureau Regiotaxi,
 • de gevolgen van de Kanteling,
 • toegankelijkheid openbare gebouwen, promenades, horeca en winkels,
 • advisering gehandicaptenparkeerplaatsen, beleid uitstallingen in de binnenstad
 • adviseren m.b.t. aanleg blindengeleidelijnen, rateltikkers enz.,
 • adviseren routering en geleiding Singelring Oost voor mensen met beperkingen,
 • medewerking aan een aantal instuiven voor gehandicapte jongeren (4-18 jaar),
 • medewerking aan het organiseren van een rolstoel2daagse voor de mensen met beperkingen van Roermond,
 • organiseren van een bocciatoernooi.

Bevordering van sporten bij mensen met een beperking.

 • In 2016 is er 4 maal een instuif voor jongeren met een beperking georganiseerd. Ook heeft de doelgroep deel kunnen nemen aan de nationale zwemweek. Deze groep jongeren (van 4-18 jaar) weet de evenementen steeds beter te vinden. Het platform streeft ernaar dit evenement verder uit te breiden in het kader van het ‘Iedereen kan sporten’-project. Daarover is met de combinatiefunctionaris al een aantal keren overleg geweest
 • Ook in 2016 heeft het Gehandicapten Platform in november een boccia-competitiedag met kennismakingstoernooi georganiseerd. Dit om deze sport, die bij uitstek geschikt is voor mensen met een lichamelijke beperking, meer te promoten. Om de drempel voor mensen laag te houden, werd er ook een teamtoernooi gehouden. Het toernooi was een groot succes; niet alleen waren er veel mensen die de sport wilden leren kennen, maar ook was er veel publiek aanwezig.
 • De werkgroep boccia heeft tweewekelijks een boccia-trainingsavond georganiseerd. Inmiddels is het aantal deelnemers aan het groeien naar 16. 

Planning 2017:

 • Advisering ten aanzien van toegankelijkheid bij plannen van gemeente (gebouwen en buitenruimte) en ondernemers.
 • Het handhaven van het uitstallingsbeleid.
 • Bevordering van sporten voor mensen met een handicap.
 • Vinger aan de pols houden van het doelgroepenvervoer.
 • Vinger aan de pols blijven houden bij de voortgang van en de uitvoering van het Wmo-beleid.
 • Inhaken op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en de in aansluiting daaraan door de gemeenteraad aangenomen moties.
 • Kritische opvolging bij het opstellen van het Lokale Inclusie Beleid, zoals bedoeld in het genoemde verdrag.
 • Het Platform streeft nadrukkelijk naar een verbreding van de bezetting zodat taken verdeeld kunnen worden.